logo
Informacje
Ogólne informacje

Drodzy rodzice,
 
     Wiemy, że oczekujecie od nas konkretnych decyzji, organizacji, procedur. Na bieżąco śledzimy wszelkie informacje dotyczące otwierania placówek, wytyczne z tym związane i nie chcemy podejmować pochopnych decyzji. Widzimy, że panuje duży chaos, decyzje rządowe są podejmowane w szybkim tempie, zmieniają się wytyczne GIS, są coraz bardziej konkretyzowane, Sanepid w Opolu nie wie jeszcze jak się ustosunkować. Minister Szumowski na swojej ostatniej konferencji zaznaczył kilka ważnych dla nas punktów, między innymi, że uruchomienie miejsc opieki nad dziećmi od 6 maja nie jest obowiązkiem, a także, że świadczenia opiekuńcze zostały przedłużone do 24 maja i należą się również osobom, które nie zdecydują się posłać dziecka do żłobka/przedszkola niezależnie od jego otwarcia.
 
Co udało nam się zrobić i jakie są decyzje na ten moment.
 
     Zadaliśmy pytanie rodzicom. Z Państwa odpowiedzi wynika, że 70% osób zdecydowanie nie jest gotowa na powrót do placówek w najbliższym czasie i nie przyprowadzi swoich dzieci w pierwszym tygodniu maja. 20 % osób jest zdecydowanych na szybki powrót, a 10% się waha, czeka na procedury, lub też są to osoby, które się nie wypowiedziały.
 
Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić, ale będziemy się strać odpowiedzieć na potrzeby obu grup.
 
     Odnosząc się do powyższych pytań oraz wytycznych GIS jesteśmy w stanie zapewnić opiekę w przedszkolu wszystkim dzieciom zdeklarowanych rodziców, a także kontynuować zajęcia zdalne w mniejszym zakresie dla dzieci pozostających w domach. W momencie zwiększającej się liczby dzieci przychodzących do przedszkola a tym samym potrzebnych nauczycieli, nie będziemy mogli kontynuować zajęć zdalnych.
 
     Potrzebujemy jednak czasu, aby dostosować placówkę, pomieszczenia do wytycznych, stworzyć oraz wdrożyć procedury. Procedury te powinny być również pozytywnie zaopiniowane przez Sanepid w Opolu gdyż jest to jednostka nas kontrolująca. Pozamawialiśmy niezbędne materiały ochrony, ale czekamy na przesyłki. Zamówiliśmy termometr dobry jakościowo i szybko mierzących, mobilne urządzenie przepływowe z lampami UV -C do dezynfekcji powietrza oraz trudno zmywalnych powierzchni w salach.
Jesteśmy w stanie rozpocząć opiekę w przedszkolu od 06.05.2020 roku, ale będziemy również monitorować sytuację oraz ustosunkowywać się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wskazówek Sanepidu.
W związku z tym, że będziemy powracać 06.05. obniżamy czesne o 10% w miesiącu maju dla rodziców, którzy zdecydowali się zapisać dziecko na zajęcia opiekuńcze. Dla rodziców, którzy pozostają nadal w domu obniżka wynosi 40%. Na podstawie indywidualnego wniosku możemy wziąć pod uwagę wsparcie dla osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
 
Mimo wielu obaw będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić możliwie jak najbardziej bezpieczne warunki.
 
Ściskam ciepło.
Ewa Pietras
 
 
PROCEDURY
 • W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystały te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Liczebność wychowanków obniża się do 50 % dzieci zapisanych do przedszkola.
 • Rodziców informuje się o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji oraz o bezwzględnym odbieraniu połączeń telefonicznych z przedszkola.
 • Do odwołania na terenie placówki obowiązuje zakaz wstępu dla wszystkich osób poza pracownikami zespołu i zakwalifikowanymi na zajęcia wychowankami. Wyjątek stanowi awaria wymagająca obecności fachowców z firmy zewnętrznej.
 • Wszyscy pracownicy i dzieci po wejściu do placówki dezynfekują ręce, ubranie wierzchnie pozostawiają w wyznaczonych do tego miejscach i myją ręce przed zajęciem stanowiska pracy i wejściem do sal.
 • Wychowankowie przed wejściem do przedszkola ściągają środki ochrony osobistej i przekazują je rodzicom.
 • Codzienna dezynfekcja obejmuje pomieszczenia przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
 • Obowiązuje zasada szczególnej ostrożności przy czyszczeniu powierzchni i sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji placówki.
 • Nie organizuje się wyjść poza teren instytucji.
 • Z sali usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) na bieżąco się je dezynfekuje.
 • Pozostałe zabawki poddaje się codziennej dezynfekcji, podobnie jak poręcze, blaty, włączniki świateł itp.
 • Co godzinę wietrzymy salę. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się włączania klimatyzacji i oczyszczacza powietrza.
 • Opiekun zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 • Organizując dziecku miejsce do spania, opiekun dba o to, by zapewnić przy tym odpowiedni dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować,
 • Pracownicy dydaktyczni będą pracowali w jednodniowych zmianach. Zamiennie będą prowadzili zajęcia on-line realizując podstawę programową. Będą pozostawali w gotowości do pracy, w razie przypadku podejrzenia zakażenia Covid – 19 przez jednego z nich.
 • Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wyznacza się salę logopedy.
 • W kancelarii zostaną umieszczone potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Postępowanie w razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia dziecka Covid -19:
 • wychowanka izoluje się od pozostałych dzieci w kancelarii, gdzie pozostaje pod opieką osoby dorosłej,
 • powiadamia się organ prowadzący, dyrektora oraz rodziców,
 • przekazuje się dziecko rodzicom,
 • powiadamia się telefonicznie lub e-mailem Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Opolu o zaistniałej sytuacji, podając na żądanie adres i numery telefonów rodziców/opiekunów dziecka,
 • powiadamia się rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji,
 • w przypadku, kiedy rodzice nie odbierają telefonu powiadomione zostaje pogotowie i stacja sanitarno – epidemiologiczna,
 • w miarę możliwości wyprowadza się dzieci na dwór lub do innego pomieszczenia i przeprowadza dezynfekcje pomieszczeń placówki, w których przebywało dziecko,
 • po wizycie u lekarza lub kontakcie ze stacją sanitarno – epidemiologicznej rodzice są zobowiązani niezwłocznie do powiadomienia placówki o przebiegu choroby dziecka w celu ochrony zdrowia innych dzieci oraz pracowników przedszkola.
ORGANIZACJA ŻYWIENIA
 • Wodę pitną dzieci dostają w kubeczkach jednorazowych.
 • Jednorazowo z sali może korzystać dziesięcioro dzieci i wychowawca, zachowując w miarę możliwości bezpieczne odległości..
 • Po każdej grupie będą czyszczone blaty stołów i oparcia krzeseł, sala będzie wietrzona.
 • Dostawcy produktów spożywczych nie wchodzą na teren placówki, towar jest odbierany przy wejściu.
 • Po wniesieniu towaru do kuchni wyznacza się bezpiecznie miejsce do dezynfekcji opakowań z plastiku i papieru(płynem dezynfekcyjnym, ciepłą wodą i mydłem lub 70 procentowym roztworem spirytusu). Jeżeli to możliwe opakowania zostają zdjęte a produkty zostają przełożone do innych lub od razu przeznaczone do spożycia. Po zakończonej pracy miejsce należy zdezynfekować, a opakowania szczelnie zapakować w worek. Umyć lub zdezynfekować ręce.
 • Warzywa i owoce są myte pod bieżącą gorącą wodą i podawane bez skórki.
 • Szczególnie ważna jest wysoka higiena osobista pracownika przygotowującego posiłki. Mycie i dezynfekcja sprzętów w kuchni odbywa się także przed i po sporządzeniu każdego posiłku oraz w miarę potrzeb.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane lub myte w temperaturze 60°C.
 • Posiłki z kuchni są wydawane pracownikowi obsługi z uwzględnieniem należytych odległości.
 • Pracownik jest zobligowana do używania środków ochrony osobistej.
 • W przypadku, kiedy musi opuścić chwilowo miejsce pracy, zakłada fartuch wierzchni znajdujący się przy wyjściu z kuchni od strony korytarza. Wracając zostawia fartuch poza pomieszczeniem kuchni.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Przed rozpoczęciem pracy placówki pracownicy zostają przeszkoleni i powiadomieni, że w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Dzieciom po powrocie do przedszkola nauczyciele wyjaśniają jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
Na bieżąco śledzi się strony: gis.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus/oraz śledzi informacje Głównego Inspektora sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

……………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię, nazwisko i adres rodzica
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………….potrzebuje opieki w godzinach od ……………….. do ……………..
Przyjmuję do wiadomości, że:
 • dziecko wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie będzie przyjęte do przedszkola,
 • na terenie placówki do odwołania będzie obowiązywał zakaz wstępu rodziców, dziecko będzie odbierane przy drzwiach,
 • maseczki lub inne środki ochrony osobistej zostają zdjęte przy wejściu do przedszkola i zabrane przez rodziców,
 • rodzic jest bezwzględnie zobowiązany niezwłocznie odbierać połączenia telefoniczne z przedszkola,
 • będzie obowiązywał zakaz przynoszenie zabawek i pluszaków,
 • w związku z brakiem możliwości dezynfekcji szczoteczek, dzieci nie będą myły zębów,
 • wszelkie sprawy wychowawcze będą wyjaśniane telefonicznie.
     Należy codziennie przypominać dziecku, aby unikało dotykania ust, nosa i oczu. Placówka, mimo wprowadzonych dodatkowych środków ochrony, nie jest w stanie wypełniać rygorów sanitarnych obowiązujących poza nią – dystansowania dzieci i wymagania noszenia maseczek, co zwiększa możliwość zakażenia COVID-19. Decydując się na uczestniczenie dziecka w zajęciach opiekuńczych biorą Państwo na siebie odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.
Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 
ZGODA
 
     My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………. wyrażamy zgodę, aby zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia Covid – 19 u wychowanka Niepublicznego Przedszkola Czarodziejskie smyczki, dyrektor mógł przekazać numery naszych telefonów oraz dane adresowe do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu.
     Przyjmujemy do wiadomości, że w razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych będziemy wzywani do przedszkola, kiedy nie będzie możliwości dodzwonienia się do rodziców/prawnych opiekunów powiadomione o objawach chorobowych zostają pogotowie i stacja sanitarno - epidemiologiczna.
Po wizycie u lekarza lub kontakcie ze stacją sanitarno – epidemiologicznej rodzice są zobowiązani niezwłocznie do powiadomienia placówki o przebiegu choroby dziecka w celu ochrony zdrowia innych dzieci oraz pracowników przedszkola.
 
 
Opole, dnia ……………………………………………………………………………………..
                                             podpis rodziców/opiekunów prawnych
 
 
 
Urodzinowy harmonogram


Informujemy, że od dziesiejszego dnia w celu usprawnienia celebrowania urodzin w przedszkolu wyznaczamy jeden stały dzień w tygodniu:
- ÓSEMKI w piątki
- PÓŁNUTKI w środy

 

Urodziny w przedszkoluPragniemy, aby urodziny w naszym przedszkolu były wyjątkowym dniem dla każdego dziecka. Oferujemy organizację urodzin w naszym w przedszkolu, zapewniamy szeroki wybór motywów przewodnich oraz wiele atrakcji dodatkowych dostosowanych do zaintresowań dziecka.
 

GODZINY URODZIN DLA DZIECI
 • poniedziałek-piątek: 16.30-18.00
CENNIK PRZYJĘĆ URODZINOWYCH
 • 350 zł
OPŁATA ZAWIERA:
 • zorganizowanie zabaw i animacji pod opieką doświadczonych animatorów, wg. wybranego scenariusza urodzin, przez cały czas ich trwania,
 • urodzinową dekorację sali,
 • kolorową zastawę stołową,
 • rekwizyty potrzebne do zabawy.
TEMATY PRZEWODNIE
 • Ulubieni bohaterowie bajek (m.in.: Kubuś Puchatek, Psi patrol, Kraina Lodu, Strażak Sam, Piekna i Bestia i wiele innych)


Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.
W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPISZ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

ZADZWOŃ lub NAPISZ - PRZYJEDŹ – rozpocznij z nami muzyczną przygodę


telefon: + 48 508 023 311
Dyrekcja: +
48 883 363 130
e-mail: czarodziejskiesmyczki@wp.pl


Opłaty w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

opieka nad dziećmi w godzinach 6:45 – 16:30

          (realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, opieka psychologa, logopedy, fizjoterapeuty oraz zajęcia:
3x rytmika, 3x j. angielski, 1x taniec z gimnastyką, 1x gimnastyka z elementami jogi, 1x Tai Chi, 1x warsztaty muzyczno-instrumentalne)

600 zł

WYŻYWIENIE

śniadanie, obiad: zupa i drugie danie, zdrowy deser, podwieczorek

12,00 zł (dzienna stawka żywieniowa)

WPISOWE + WYPRAWKA (jednorazowo)

(ubezpieczenie, wyprawka plastyczna, karty pracy, środki higieniczne).

500 złPoniżej przedstawiamy informację o

Ustawowo wolnych i dodatkowych dniach

w roku szkolnym 2020/2021 w których

przedszkole będzie zamknięte:

 

11 listopada 2020 (środa) – Święto Niepodległości

24 grudnia 2020 (czwartek) – Wigilia dzień dodatkowy wolny od pracy

25 grudnia 2020 (piątek) – Boże Narodzenie

31 grudnia 2020 (czwartek) – Sylwester dzień dodatkowy wolny od pracy

1 stycznia 2021 (piątek) – Nowy rok

6 stycznia 2021 (środa) – Trzech Króli

5 kwietnia 2021 (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

3 maja 2021 (poniedziałek) – Święto Konstytucji

3 czerwca 2021 (czwartek) – Boże Ciało

4 czerwca 2021 (piątek) - dzień dodatkowy wolny od pracy

 

PRZERWA WAKACYJNA: 16.08.2021 – 27.08.2021

 


 

                     


  Numer konta: 47 1160 2202 0000 0003 1199 8615