logo
Informacje
STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MUZYCZNEGO CZARODZIEJSKIE SMYCZKI W OPOLU
STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MUZYCZNEGO CZARODZIEJSKIE SMYCZKI
w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3C


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Czarodziejskie Smyczki w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3C, 45-265
2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
Niepubliczne przedszkole Muzyczne
Czarodziejskie Smyczki
45-265 Opole
ul. Jana Bytnara Rudego 3C
NIP 619 134 45 34
3. Lokalizacja przedszkola - siedzibą przedszkola jest obiekt w Opolu przy ulicy ul. Jana Bytnara Rudego 3C, w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkolne. 4.Organem prowadzącym niepubliczne przedszkole jest Ewa Pietras. 5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Opolu.
6.Przedszkole jest placówką niepubliczna, działającą w ramach obowiązującego prawa oświatowego i Statutu.


§ 2
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Czarodziejskie Smyczki w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3C,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Czarodziejskie Smyczki w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3C, 3)nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1.Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy podstawowej wychowania przedszkolnego z dnia 7 września 1991 tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008 r.).
2.Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
c)kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
d)wspomaganie twórczego rozwoju,
e)kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej, i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
f)naukę samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
g)wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
h)organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
i)przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
j)współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.


§ 4
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom:
- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka,
- indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,
- organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,
- prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli - psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, asystent dziecka,
- organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
2.Przedszkole w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla pozostałych wychowanków.
3.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
4.W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi, programy własne, opracowane plany nauczycieli oraz innowacje i eksperymenty.
5.Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
a)zajęcia zorganizowane,
b)zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
c)zajęcia indywidualne (okazje edukacyjne),
d)spontaniczna działalność dzieci,
e)zabawa,
f)twórczość artstyczna,
g)czynności samoobsługowe,
h)spacery, wycieczki,
i)imprezy okolicznościowe,
j)zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.
6.Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą I wspierającą:
a)pomaga w rozpoznaniu mozliwości rozwojowych dziecka I podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b)informuje na bieżąco o postępach dziecka poprzez organizowanie konsultacji ze specjalistami, zajęć otwartych, zebrań rodziców.


ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 5
1. Do organów przedszkola należą:
- Dyrektor przedszkola,
- Rada Pedagogiczna.
1)Prowadzący przedszkole - dyrektor:
-odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,
-podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników,
-zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
-jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,
-reprezentuje placówkę na zewnątrz,
-sprawuje nadzór pedagogiczny, -ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej, -na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.
2)Prowadzący przedszkole w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może skreslić z listy dziecko uczęszczające o przedszkola w nastepujących przypadkach:
-braku wniesienia opłaty za przedszkole za dwa miesiące,
-jeżeli zachowaie dziecka będzie uniemozliwiać pracę nauczycielom luz stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
-w przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji I wychowania.


§ 6
1. Rada Pedagogiczna - w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci, szczególnie podelegających obowiązkowi przedszkolnemu.
Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
- opiniowanie organizacji pracy, szczególnie rozkładu zajęć,
- opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydział€ dodatkowych prac i zajęć dodatkowych.


§ 7
1. Rada Rodziców:
- w przedszkolu nie działa rada rodziców,
- wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo - dydaktycznych,
- wspólnie organizują wydarzenia, w ktrych biorą udział dzieci,
- współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.


§ 8
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 9
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zapisu dziecka", któą rodzice mogą składać w dowolnym czasie. Dziecko może być przyjęte w ciągu roku szkolnego jeżeli przedszkole dysponuje woolnymi miejscami.
3. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.


§ 10
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 2.W przedszkolu funkcjonują oddziały obejmujące dzieci w wieku od 2.5 roku do 6 lat.
3.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki, w danym roku szkolnym określa dyrektor. 4.Zadania opiekuńcze I bezpieczeństwo w przedszkolu:
1)W przedszkolu każda grupa jest powierzona jednemu lub dwóm nauczycielom.
2)W każdej grupie moze być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia I zabawy odbywaja się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb I mozliwości dzieci.
3)Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza trenem przedszkola (spacery, wycieczki).
4)W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziecmi sprawuje nauczyciel oraz ewentualnie pomoc wychowawcza I rodzice, starając sie zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 10 dzieci.
5)Każda wycieczka I wyjście poza teren przedszkola jest wczesniej zgłoszona I uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
6)Rodzice dzieci sa poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
7)Szczegółowe zasady organizacji wycieczek okresla “Regulamin wycieczek w Przedszkolu Czarodziejskie Smyczki” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 11
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i mozliwości placówki.
3. Rodzaje zajęć dodatkowych, terminy i czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.


§ 12
1. Organizacje pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z rada pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
2) następujące pory posiłków:
śniadanie: 9:00
zupa: 11:30
obiad: 12:30
podwieczorek: 15:00
3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej.
6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.


§ 13
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
4. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 4 IV 2005 r.
5. W przedszkolu nie realizuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
6. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
7. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia sie o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.
8. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenie życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia sie rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzysza dziecku.


§ 14
1. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i dni między świątecznych oraz przerwy wakacyjnej - ustalonych przez dyrektora.
2. W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
3. Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
4.Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczeniu usług.
5.Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalona w umowie i może być zmieniana co rok. O zmianie wyskości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów o świadczeniu usług pomiędzy przedszkolem, a rodzicem.
6.Środki potrzebne na działalność statutowa przedszkola pochodzą:
-z opłat wnoszonych przez rodziców (t.j. Opłata stała i opłata za wyżywienie o zmiennej wysokości),
-z dotacji budżetu Miasta Opola,
-z innych źródeł
7.Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej, odlicza się natomiast za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
8.Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 10-go każdego miesiąca.
9.Opłaty dokonuje się na konto przedszkola podane do wiadomości rodziców.
10. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej do 20-go, miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność


§ 15
1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) 4 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,
2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
3) zaplecze sanitarne,
2. Archiwum przedszkolne znajduje się w gabinecie Dyrektora Przedszkola.
3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 16
1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa kodeksu pracy.
3.Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne procedury, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
4.Wszyscy pracowni zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Przedszkola Niepublicznego Czarodziejskie Smyczki w Opolu.
5.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy. Pracownicy przedszkola odpowiadają przed prowadzącym przedszkole za naruszenie dyscypliny i porządku pracy.
6.Przestrzganie przepisów BHP i p.poż. jest obowiązkiem każdego pracownika.


§ 17
1.Zadania i obowiązki nauczycieli:
1)Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz za jakość swojej pracy.
2)Decyduje o doborze programu nauczania, metod, środków dydaktycznych.
3)Planuje swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą wg przyjętej w przedszkolu procedury.
4)Do podstawowych zadań nauczyciela należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analiza i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
5)Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole podstawowej.
6)Współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno-pedagogiczną (logopeda, psycholog, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna).
7)Współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych.
8)Dbałość o własne dokształcenie.
9)Reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola.


§ 18
1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 19
1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
2) rodzice zwrócą się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.


§ 20
1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci; Nauczyciele:
1)Opracowują „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców.
2)Systematyczne informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, włączając rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności, które są tam zalecane.
3)Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.
4)Zachęcają rodziców do uczestniczenia w wydarzeniach przedszkolnych.


§ 21
1. Zadaniami pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2.Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników ustala Dyrektor przedszkola:
1)Woźna oddziałowa – do zadań woźnej oddziałowej należy:
-utrzymanie czystości przydzielonych pomieszczeń,
-dbanie o sprzęt,
-rozdawanie posiłków,
-pomoc nauczycielce przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
-wychodzenia z nauczycielką na spacer poza teren przedszkola,
-pomoc w opiece nad dziećmi,
-dezynfekcja zabawek,
-udział w uroczystościach przedszkolnych, jeżeli jest taka potrzeba.
2)Pomoc nauczyciela – do jej obowiązków należą:
-pomoc nauczycielce podczas zajęć,
-pomoc przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
-wychodzenie z nauczycielka do ogrodu i na spacery poza teren przedszkolny,
-przyjmowanie i wydawanie dzieci w szatni,
-dbałość o garderobę dzieci,
-pomoc przy sprzątaniu sal i innych pomieszczeń,
-pomoc przy rozdawaniu posiłków,
-dbałość o zabawki i sprzęt przedszkolny,
-udział w imprezach przedszkolnych.
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 22
1. Rodzice mają prawo do:
-znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
-uzyskiwanie informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
-uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,
-uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
-wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,
-uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców,
-udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.
2.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
-przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
-przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
-informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu winni zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola,
-niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczycielkę o chorobie zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,
-interesowanie się edukacją swojego dziecka w przedszkolu,
-współpraca z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka,
-z dzieckiem uczęszczającym na indywidualne bezpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolu (logopedyczne, usprawnianie ruchowe) – kontynuować ćwiczenia w domu.


§ 23
1.Przedszkole respektuje prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
-właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa,
-szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
-ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
-poszanowania jego godności osobistej,
-akceptacji jego osoby.
2.Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
-zaradności wobec sytuacji problemowych,
-działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
-poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
-tolerancji, otwartości wobec innych,
-przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych
3.Dzieci maja obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
4.Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice corocznie, na początku roku szkolnego we wrześniu.


§ 24
1.Formy współpracy z rodzicami:
-zebrania ogólne,
-zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym,
-konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,
-spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi,
-zajęcia otwarte,
-konsultacje ze specjalistami (logopeda, psycholog, fizjoterapeuta),
-uroczystości i imprezy grupowe oraz ogólno przedszkolne,
-kącik dla rodziców,
-spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców,
prowadzenia strony internetowej.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor.


§ 26
1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
2.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
-wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń I na stronie internetowej przedszkola,
-zapoznanie rodziców dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy I Kodeksu Cywilnego.
4.Prawo nadawania Statutu, wprowadzaniado niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzących placówkę.
5. Statut Przedszkola Muzyczne Czarodziejskie Smyczki w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3C w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.